Category: Χωρίς κατηγορία (page 1 of 2)

75 χρόνια Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – 75 αντικείμενα

 

Έκθεση

«75 χρόνια Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – 75 αντικείμενα»

 Στη ΣΤΟart Kοραή
Χώρος Τέχνης

της Εθνικής Ασφαλιστικής

Από 1 Ιουνίου έως 27 Ιουλίου 2017

Η Εθνική Ασφαλιστική, σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης, διοργανώνει στο Χώρο Τέχνης ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ την έκθεση με τίτλο «75 χρόνια Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – 75 αντικείμενα», μια ξεχωριστή έκθεση με σπάνια αντικείμενα από την ιστορία του Θεάτρου Τέχνης.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 75 αντικείμενα, με καλλιτεχνική και συναισθηματική αξία, από τη μακρόχρονη πορεία του Θεάτρου Τέχνης, από την ίδρυση του το 1942 από τον Κάρολο Κουν έως σήμερα. Κοστούμια, τμήματα σκηνικών και σκηνικά αξεσουάρ ιστορικών παραστάσεων, όπως οι «Όρνιθες» και οι «Πέρσες», προγράμματα, αφίσες, φωτογραφίες κ.ά, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται για πρώτη φορά κι αποτελούν μέρος της θεατρικής ιστορίας του τόπου μας, καθώς έχουν φιλοτεχνηθεί από σημαντικούς συνεργάτες του Θεάτρου Τέχνης.

Ο αριθμός 75 είναι συμβολικός. Στόχος της έκθεσης, εκτός των άλλων, είναι να αναδειχθεί το ζήτημα της ανάγκης αξιοποίησης του αρχείου του Θεάτρου Τέχνης, που αριθμεί χιλιάδες κοστούμια, σκηνικά αντικείμενα και αρκετές χιλιάδες υλικού τεκμηρίωσης, φωτογραφίες, μακέτες, προγράμματα παραστάσεων, κριτικές και αποκόμματα εφημερίδων.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1η Ιουνίου στις 7 μ.μ και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιουλίου 2017. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Info
ΣΤΟart

Χώρος Τέχνης  της Εθνικής Ασφαλιστικής
Στοά Κοραή

Διάρκεια έκθεσης:
Από 1 Ιουνίου έως 27 Ιουλίου 2017

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-20:00
Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες τηλ 2103252352

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ´ ΑΡΙΘ. 370

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ´ ΑΡΙΘ. 370

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Aνωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

(Τμήμα Υποκριτικής).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.3,6 παρ.3,11 παρ.3 και 16 παρ.5 του Ν. 1158/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπιδεύσεως κλπ». (ΦΕΚ 127/A/1981).
 2. Την από 13 Δεκεμβρίου 1982 και 29 Ιουνίου 1983 σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του Ν.1158/1981 και
 3. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικράτειας αριθ. 201/23.3.1983 και 482/20.7.1983 μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε :

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’.

Άρθρο 1.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία

 

 1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης υπαβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερομένου και τα εξής Δικαιολογητικά :

α) Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά σπουδών

β) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να φαίνεται και ο τρόπος και χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,

γ) Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου,

δ) Αντίγραφο φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, προκειμένου για άρρενες.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκληση απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

στ) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.

ζ) Κάτοψη του κτιρίου της Σχολής (αιθουσών) και υπεύθυνη δήλωση αντοχής του από δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς, για τη στατική του επάρκεια. Επιτρεπτό βάρος 350 KG/M2 τουλάχιστον.

η) Αντίγραφο της άδειας του κτίσματος και σε περίπτωση νομιμοποιούμενου αυθαίρετου «οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως» του Ν.720/77, όπως έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί μεταγενέστερα η απόφαση νομιμοποίησης του Α.Ν.410/1968.

θ) Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Σχολής, ο οποίος εγκρίνεται ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

Ο κανονισμός τοιχοκολλάται ώστε οι σπουδαστές να γνωρίζουν κάθε στιγμή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

 1. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρεία, υποβάλλεται το Καταστατικό του νομικού προσώπου και τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´.

Άρθρο 2.

Κτιριολογικές Εγκαταστάσεις Σχολών.

 

Τα κτίρια, στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις :

         Α. Αίθουσες διδασκαλίας

 1. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) μία για κάθε τάξη μαθητών και το συνολικό εμβαδόν της σχολής να είναι τουλάχιστον 150 M2.
 2. Σε κάθε μαθητή θα αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 M2 για κάθε αίθουσα.
 3. Ελάχιστο ύψος των αιθουσών διδασκαλίας 2,80 μ.
 4. Οι πόρτες κάθε αίθουσας να ανοίξουν προς τα έξω.
 5. Οι αίθουσες διδασκαλίας να μη βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, εκτός εάν διαθέτουν τις προδιαγραφές του θεάτρου και σχετική άδεια.

Υπόγειος θεωρείται ο χώρος που η στάθμη του βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη του πεζοδρομίου περισσότερο από 0,60 μ.

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους ο χαρακτηρισμός της αίθουσας σαν υπόγειας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.)

 1. Ο φωτισμός και ο αερισμός κάθε αίθουσας να είναι επαρκής και η Σχολή να πληρεί τους όρους υγιεινής.

Επίσης να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του τεχνητού φωτισμού (ηλεκτρικού ρεύματος).

 1. Δεν επιτρέπεται ο χώρος των αιθουσών να είναι υγρός και κρύος.

Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλών για διακόσμηση των αιθουσών, καθώς και των υπολοίπων χώρων της Σχολής.

 

         Β. Η Σχολή να έχει :

 1. Γραφείο Καθηγητών
 2. Αίθουσα αναμονής.
 3. Έξοδο κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της.
 4. Τουαλέτες που να ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής και να διαθέτουν νιπτήρες και ντούς.
 5. Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας.
 6. Χώρο για αποδητήρια ανάλογα με τον αριθμό σπουδαστών κάθε Σχολής.
 7. Φαρμακείο με τα είδη πρώτων βοηθειών.
 8. Όργανα διδασκαλίας : α) Πιάνο ή συναφές όργανο για την αρτιώτερη διδασκαλία και εκμάθηση του μαθήματος της μουσικής, β) Μαγνητόφωνο, γ) Βιβλιοθήκη, με τα απαραίτητα βιβλία, που θα βοηθούν τον σπουδαστή στην εκπαίδευσή του και η οποία θα καλύπτει επαρκώς τη διδασκαλία των μαθημάτων, δ) Μπάρα, η οποία θα υπάρχει στην αίθουσα ή στις αίθουσες, που θα χρησιμοποιηθούν για το μάθημα της Κινησιολογίας, ε) Χώρο για την διδασκαλία της Υποκριτικής κατάλληλα διαμορφωμένο, στ) Προαιρετικά σύστημα VIDEO (κάμερα, μαγνητοσκόπιο, MONITOR).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´.

Άρθρο 3.

Προσόντα Καθηγητών.

 

 1. Τα προσόντα των καθηγητών ορίζονται ως εξής :

α) Για το μάθημα. «Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός». Σκηνοθέτης, ή ηθοποιός, αναγνωρισμένης αξίας με δεκαετή πραγματική θεατρική εργασία ή θεατρικός συγγραφέας ανεγνωρισμένης αξίας με σπουδές στην Τέχνη της Υποκριτικής.

β) Για το μάθημα «Αγωγή Προφορικού Λόγου». Σκηνοθέτης ή ηθοποιός, αναγνωρισμένης αξίας, με δεκαετή πραγματική θεατρική εργασία και κατά προτίμηση ειδικευμένεος στην Τεχνική του λόγου και της Υποκριτικής.

γ) Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός» :

Διπλωματούχος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής Χορού ή Σχολής Κινησιολογίας Ελληνικής ή Ξένης και με Tριετή πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού Ελληνική ή Ξένη.

δ) Για το μάθημα «Μουσική – Τραγούδι» :

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος αναγνωρισμένου Ελληνικού ή ξένου Ωδείου τάξεως Μονωδίας με γνώσεις θεωρητικών Μουσικής τουλάχιστον Αρμονίας, αναγνωρισμένης αξίας και με πενταετή πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένο Ωδείο,

ε) Για το μάθημα «Δραματολογία»:

Θεατρικός συγγραφέας ή διακεκριμένος λόγιος, ή φιλόλογος με αναγνωρισμένη εργασία στο θέατρο, ή πτυχιούχος Σχολής ή Τμήματος Θεατρολογίας Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου.

στ) Για το μάθημα «Ιστορία του Θεάτρου» :

Θεατρικός συγγραφέας ή διακεκριμένος λόγιος ή φιλόλογος με αναγνωρισμένη εργασία στο θέατρο, ή πτυχιούχος σχολής ή τμήματος θεατρολογίας Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου.

ζ) Για το μάθημα «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» :

Φιλόλογος με επίδοση στο μάθημα αυτό ή λογοτέχνης με αναγνωρισμένη συγγραφική δράση.

η) Για το μάθημα «Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου» :

Σκηνοθέτης κινηματογράφου αναγνωρισμένης αξίας.

θ) Για το μάθημα «Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και Διασκευή Προσώπου»:

Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος αναγνωρισμένης αξίας.

 1. Όπου αναφέρεται ο όρος «αναγνωρισμένης αξίας» η διαπίστωση θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 25 του Ν.1158/81 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π.».

 

Άρθρο 4

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διδακτικού προσωπικού.

 

Για την πρόσληψη Διευθυντή σπουδών ή καθηγητή υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερομένου και τα εξής δικαιολογητικά :

α) Πιστοποιητικα ή αποδεικτικά σπουδών

β) Πιστοποιητικό γέννησης

γ) Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

δ) Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, προκειμένου για άρρενες.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους και

στ) Βιογραφικό Σημείωμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’.

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 5.

Σχολικό και διδακτικό έτος

 

 1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους, διαιρείται δε σε δύο (2) διδακτικές περιόδους (εξάμηνα) και την περίοδο των θερινών διακοπών. Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων.

Οι δύο διδακτικές περίοδοι αποτελούν το διδακτικό έτος.

 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων της α´ περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και λήγει μετά τη συπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων, της δε β´ περιόδου (εαρινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τη συμπλήρωση των τριών (3) εβδομάδων εξετάσεων της περιόδου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων.
 2. Για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας ή τη διενέργεια εξετάσεων μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δύνανται να παρατείνονται οι διδακτικές περίοδοι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρο 6.

Εορτολόγιο

 

 1. Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήματα Υποκριτικής) αργούν :

α) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι οποίες αρχίζουν στις 23 Δεκεμβρίου και λήγουν στις 6 Ιανουάριου.

β) Κατά τις διακοπές του Πάσχα οι οποίες αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν τη Κυριακή του Θωμά,

γ) Κατά τις θερινές διακοπές οι οποίες αρχίζουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσειων του Ιουνίου και λήγουν στις 31 Αυγούστου.

 

 1. Οι Σχολές αργούν και κατά τις λοιπές εξαιρετέες εορτές και ημέρες αργίας των Ανωτέρων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών.

 

Άρθρο 7.

Εγγραφές – Προθεσμίες εγγραφών

 

 1. Οι σπουδαστές εγγράφονται με αίτησή τους, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους, όπως είναι γραμμένο στα μητρώα των Δήμων και Κοινοτήτων ή στα Δημοτολόγια.
 2. Στο Α´ έτος εγγράφονται αυτοί που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, αυτοί που κρίθηκαν εισακτέοι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν.1158/1981 και όσοι απορρίφθηκαν το έτος αυτό.
 3. Στο Β´ ή Γ´ έτος εγγράφονται αυτοί που προβιβάστηκαν από το προηγούμενο έτος, αυτοί που έμειναν στο ίδιο έτος και αυτοί που κατατάχθηκαν στα έτη αυτά, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
 4. Οι εγγραφές των σπουδαστούν αρχίζουν την 1 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 30 του ίδιου μήνα. Οι εγγραφές τον σπουδαστών που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες ή επαναληπτικές εξετάσεις, γίνονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των αποτελεσμάτων.
 5. Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται για εξαιρετικούς λόγους και μετά από αίτηση σπουδαστή, να επιτρέψει την εγγραφή του, αν δεν είχε υπαβάλλει αίτηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Η εγγραφή του σπουδαστή γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών.
 6. Για γενικότερους λόγους, δύναται ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών να παρατείνει την προθεσμία εγγραφών πέρα απ’ αυτές που καθορίζονται στις παρ. 4 και 5, αλλά η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης των προθεσμιών αυτών.

 

Άρθρο 8.

Εξετάσεις

 1. Εισαγωγικές εξετάσεις :

α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνναι κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεως των υποψήφιων. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών καθορίζει κάθε έτος το πρόγραμμα των εξετάσεων με προκύρυξη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 η οποία ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων και τοιχοκολλάται στην είσοδο των κτιρίων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης.

β) Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ημέρες και οι ώρες των εξετάσεων και τα εξεταζόμενα μαθήματα, στα οποία υποχρεωτικά είναι η υποκριτική, ή απαγγελία ή το τραγούδι και στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας. Τυχόν εξεταζόμενα, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις μαθήματα, πέραν των παραπάνω, πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τους υποψηφίους και συναφή με αυτά.

γ) Επιτυχόντες θεωρούνται : αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα από το εδαφ. β’ μαθήματα, τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5).

Για τη βαθμολογία της επίδοσης των υποψηφίων κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του Δ/τος αυτού.

Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και αρτιμέλεια η οποία βεβαιώνεται από την εξεταστική Επιτροπή. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.

Οι πίνακες δημοσιεύονται και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.

στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 1138/81 και με την ίδια διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τυπου καθώς και των αλλοδαπών που έχουν τα νόμιμα προσόντα. Οι εν λόγοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι και 20 Αυγούστου.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών χορηγεί βεβαίωση έγγραφης αυτών που πέτυχαν σε οποιαδήποτε Σχολή επιθυμούν να φοιτήσουν.

ζ) Ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλει στη Σχολή που επιλέγει να φοιτήσει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών μέχρι 30 Ιουλίου.

η) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον το πρόσωπο αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από την οικεία αστυνομική αρχή.

θ) Για την έγκαιρη έκδοση της προκήρυξης και την οργάνωση των εξετάσεων οι Σχολές υπαβάλλουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι 20 Αυγούστου.

 1. Κατατακτήριες εξετάσεις :

α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 20 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών ισότιμων ή συναφών της αλλοδαπής.

β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.

γ) Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν.1158/81 στο Β´ ή Γ´ έτος σπουδών, αφοί εξεταστούν στα μαθήματα, που διδάσκονται στα έτη αυτά.

 1. Προαγωγικές εξετάσεις :

α) Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β´ διδακτικής περιόδου, τον Ιούνιο μήνα, κάθε έτους.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, με τη συνεργασία των Καθηγητών.

β) Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις των κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων.

γ) Κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη της οποίας η διδασκαλία είναι υποχρεωτική για το έτος σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.

δ) Η συμμετοχή των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Από τις εξετάσεις αποκλείονται σπουδαστές με ελλιπή φοίτηση. Σπουδαστής που απουσιάζει αδικαιολόγητα λαμβάνει μονάδα. Οι σπουδαστές που απούσιασαν δικαιολογημένα, βάσει επίσημων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία κρίνονται από το Σύλλογο των Καθηγητών, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

ε) Η Σχολή καταρτίζει πίνακες των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις και αυτών που αποκλείονται από τις εξετάσεις, λόγω ελλιπούς φοίτησης.

Οι πίνακες επικυρώνονται από το Διευθυντή της Σχολής και τοιχοκολλούνται στο χώρο ανακοινώσεων της Σχολής.

στ) Σπουδαστής προάγεται στο επόμενο έτος αν λάβει σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5). Παραπέμπεται δε σε επαναληπτική προαγωγική εξέταση στα μαθήματα που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).

ζ) Για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών διεξάγονται από κάθε Καθηγητή της Σχολής, μετά τη λήξη των μαθημάτων της α’ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος που δίδαξε. Η διάρκεια των εξετάσειωνν είναι μέχρι τρεις (3) εβδομάδες.

Ο βαθμός της προόδου κάθε μαθήματος με συντελεστή 1 προστίθεται στο μέσο όρο των βαθμώνν της προαγωγικής εξέτασης με συντελεστή 2. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το 3 και εξάγεται ο προαγωγικός βαθμός του μαθήματος.

Στο βαθμό της προόδου συνεκτιμάται και η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της α’ διδακτικής περιόδου.

 1. Διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις :

α) Οι διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις κατά τις διακρίσεις του άρθρου 13 του Ν.1158/1981 διενεργούνται κατ’ αρχήν από την οικεία Σχολή στα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα μετά τη λήξη των μαθημάτων της β’ διδακτικής περιόδου.

Οι σπουδαστές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα, παραπέμπονται για εξέταση στα κύρια μαθήματα από Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 4 του Ν.1138/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως» κλ.π.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο μήνα.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που φοίτησαν και δεν αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης.

γ) Ο σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις όλων των μαθημάτων. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5) Καλώς. Ο τρόπος εξαγωγής του προαγωγικού βαθμού κάθε μαθήματος, ισχύει και για την εξαγωγή του βαθμού της επίδοσης των σπουδαστών στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις, που διενεργεί ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής.

δ) Γιά τη συμμετοχή του σπουδαστή στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο κατάλογο των σπουδαστών, που δικαιούνται συμμετοχής με αναλυτικούς πίνακες της επίδοσής τους σε όλα τα μαθήματα.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε κυρίου μαθήματος από τα μέλη της Επιτροπής αποτελεί το βαθμό της επίδοσης του σπουδαστή.

Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5).

ε) Σπουδαστής που δεν έλαβε το βαθμό πέντε (5) σε οποιοδήποτε μάθημα κατά τις εξετάσεις που διενεργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής ή η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, παραπέμπεται στις επαναληπτικές, διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις.

στ) Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής του Υπουργείου στα κύρια μαθήματα και ο μέσος όρος των βαθμών του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής στα δευτερεύοντα, αποτελούν ξεχωριστούς παράγοντες που αποδίδουν την επίδοση των σπουδαστών, η οποία αναγράφεται στα διπλώματα ή πτυχία τους.

ζ) Επιτρέπεται η προσέλευση αποφοίτων σπουδαστών κατά τις επόμενες εξεταστικές περιόδους για βελτίωση βαθμολογίας.

 1. Επαναληπτικές εξετάσεις :

α) Οι επαναληπτικές εξετάσεις διακρίνονται :

Ι. Σε επαναληπτικές προαγωγικές που διεξάγονται από 10 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου και

 1. Σε επαναληπτικές διπλωματικές ή πτυχιακές, που διεξάγονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και το μήνα Φεβρουάριο.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι παραπέμπονται λόγω ελλιπούς φοίτησης ή απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου ή έλαβαν βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

γ) Όσοι δεν προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για οποιοδήποτε λόγο, λαμβάνουν μονάδα.

δ) Ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολήγησης των σπουδαστών κατά τις προαγωγικές και διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις ισχύει και για τις επαναληπτικές εξετάσεις τους.

 1. Με αποφάσεις του Υπουργού IΙολιτισμού και Επιστημών μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνίκης Εκπαίδευσεως κ.λ.π.» δύναται για λόγους εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών να τροποποιούνται οι καθοριζόμενες με το Διάταγμα αυτό ημερομηνίες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων.

 

Άρθρο 9.

Φοίτηση – Απουσίες

 1. Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα διδασκόμενα μαθήματα και τις προβλεπόμενες από τα προγράμματα πρακτικές ασκήσεις. Η τακτική φοίτηση αποδεικνύεται απο δελτία απουσιών τα οποία τηρούνται από τους Καθηγητές της Σχολής.
 2. Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία, για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών που παραδίδονται από τους καθηγητές μετά τη λήξη των μαθημάτων του μήνα στη Γραμματεία της Σχολής.

 

Άρθρο 10.

Ελλιπής φοίτηση και συνέπεια αυτής

 1. Η φοίτηση των σπουδαστών λογίζεται ελλιπής στις εξής περιπτώσεις :

α) Αν ο σπουδαστής, κατά τη διάρκεια του έτους σημείωσε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αιτία, απουσίες ίσες με το 1/6 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κύριο μάθημα ή ίσες με το 1/4, του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, για κάθε δευτερεύον μάθημα.

β) Αν κατά τη διάρκεια του έτους συγκεντρώνει σύνολο απουσιών ίσο με το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν.

 1. Στην περίπτωση της παρ. 1α’ ο σπουδαστής αποκλείεται από τις εξετάσεις του Ιουνίου και παραπέμπεται για εξέταση τον μήνα Σεπτέμβριο. Αν ο σπουδαστής εμπίπτει στην περίπτωση της παρ. 1β’ αποκλείεται των εξετάσεων του Ιουνίου και των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου και υποχρεώνεται να επαναλάβει όλα τα μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά.
 2. Πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών και διπλωματικών ή πτυχιακών εξετάσεων η Γραμματεία της Σχολής καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναφέρεται η ελλιπής φοίτηση τον σπουδαστών. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολής και τοποθετείται στη θέση ανακοινώσεων της Σχολής για ενημέρωση των σπουδαστών.

 

Άρθρο 11.

Βαθμολογική Κλίμακα

 1. Η επίδοση των σπουδαστών βαθμολογείται με τους βαθμούς από ένα (1) μέχρι δέκα (10). Ο κατώτερος προαγωγικός βαθμός δηλαδή η βάση είναι το πέντε (5) (καλώς).
 2. Οι παραπάνω βαθμοί αξιολογούνται ως εξής:

         α) Άριστα, από 8,5 έως 10.

         β) Λίαν Καλώς, από 7,5 έως 8,5, μη συμπεριλαμβανομένου.

         γ) Καλώς, από 5 έως 7,5, μη συμπεριλαμβανομένου.

         δ) Κακώς, από 1 έως 5, μη συμπεριλαμβανομένου.

 

Άρθρο 12.

Κατάθεση Βαθμολογίας

 1. Οι βαθμοί προόδου των σπουδαστών γράφονται ολογράφως και αριθμητικώς από τους καθηγητές των μαθημάτων σε δελτία ποιότητας τα οποία αφού υπογραφούν παραδίνονται μετά τη λήξη των εξετάσεων του Φεβρουάριου και πριν από τις προαγωγικές ή διπλωματικές εξετάσεις στη Γραμματεία της Σχολής που είναι και αρμόδια για τη φύλαξή τους στο αρχείο της Σχολής.
 2. Η βαθμολογία των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεςία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Άρθρο 13.

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

 1. Η πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής αποφάσιζεται από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά τις διακοπές της Σχολής και αποφασίζονται ομοίως από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής.
 2. Για τη μετάβαση σπουδαστών στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους χρειάζεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών μετά από πρόταση του Διευθυντή της Σχολής και γνώμη του Συλλόγου των Καθηγητών.

 

Άρθρο 14.

Μεταγγραφές

 1. Οι μεταγγραφές σπουδαστών ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης σε αντίστοιχες Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης, ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει αποδοχή της Σχολής στην οποία ζητούν να μετεγγραφούν :

α) Αν ο σπουδαστής εγγράφεται απευθείας σε άλλη Σχολή, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και μέσα στη νόμιμη προθεσμία εγγραφών.

β) Αν ο σπουδαστής μετώκησε μετά την έναρξη του διδακτικού έτους σε άλλη πόλη ή άλλο δήμο της αυτής πόλεως, που είναι η έδρα της Σχολής στην οποία θέλει να μεταγγραφεί. Η μετοίκηση διαπιστώνεται από την αστυνομική αρχή.

γ) Δεν δύναται να συνεχίζει τη φοίτησή του λόγω κατάργησης της Σχολής ή διακοπής λειτουργίας της.

 1. Οι αιτήσεις των σπουδαστών, που εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 1 εδαφ. α’ υποβάλλονται στη νέα Σχολή, που επιθυμούν να φοιτήσουν. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησαν.
 2. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των σπουδαστών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδαφ. β

γ) υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών από τις Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μετεγγραφούν μέχρι 31 Ιανουάριου κάθε έτους. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση και ο αριθμός των απουσιών, που πραγματοποίησε, κατά μάθημα, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησής του.

 

Άρθρο 15.

Τίτλοι Σπουδών

 1. Στους σπουδαστές της Σχολής χορηγούνται εκτός από τους τίτλους σπουδών, διπλώματα και πτυχία του άρθρου 13 του Ν.1158/1981 και πιστοποιητικά σπουδαστικής κατάστασης.
 2. Σε κάθε διπλωματούχο ή πτυχιούχο χορηγείται μετά από αίτηση του πιστοποιητικού που υπογράφεται από το Διευθυντή της Σχολής και αναγράφει τα μαθήματα που διδάχθηκε στη Σχολή και τους βαθμούς που έλαβε.
 3. Τα διπλώματα και πτυχία υπογράφονται από το Διευθυντή και τους Καθηγητές της Σχολής και υποβάλλονται για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, εντός του έτους που εκδίδονται τα αποτελέσματα.
 4. Ο τύπος του διπλώματος ή πτυχίου που χορηγείται από τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) καθορίζεται ως εξής :

ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

…………………………………………………………….

Απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών αριθ. …………..

ΦΕΚ

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ

ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Ο …………………………………….. του ……………………………….

από  …………………………….. αφού παρακολούθησε τρία έτη τα μαθήματα της Σχολής και πήρε μέρος στις νόμιμες εξετάσεις το έτος ………….. κρίθηκε άξιος να πάρει δίπλωμα ή πτυχίο.

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

με γενικό βαθμό επίδοσης κατά μαθήματα :

α) Κύρια

β) Δευτερεύοντα

Αθήνα …………………….       

Ο Διευθυντής της Σχολής                                              Οι Καθηγητές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

Θεωρήθηκε και επικυρώνεται

Αθήνα ……………………..

 

 1. Στα διπλώματα και πτυχία των σπουδαστών αναφέρεται η επίδοση τους μόνο με το γενικό χαρακτηρισμό «άριστα», «λίαν καλώς» και «καλώς».

 

Άρθρο 16.

Ταυτότησες Σπουδών

Μετά τη λήξη των εγγραφών χορηγείται από τη Σχολή σε κάθε σπουδαστή ταυτότητα στην οποία επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του σπουδαστή και χρησιμεύει για τη βεβαίωση της ιδιότητάς του.

Στην ταυτότητα γράφεται ο αύξοντας αριθμός μητρώου του σπουδαστή.

Ο τύπος της ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής.

 

Άρθρο 17.

Υποχρεώσεις των σπουδαστών

 1. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπόκεινται στους κανονισμούς της Σχολής και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται γι’ αυτούς στους νόμους και στις αποφάσεις της Πολιτείας.
 2. Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται εμπρόθεσμα και να παραλαμβάνουν τις ταυτότητες τους. Εφόσον δεν γράφτηκαν ή δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα χάνουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.
 3. Για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τις σπουδές τους πρέπει να απευθύνονται προφορικά στους Καθηγητές τους και εγγράφως, κατά περίπτωση, στην ιεραρχία της Σχολής.
 4. Σε περίπτωση ιδρύσεως σπουδαστικού συλλόγου ή αντίπροσωπευτικής Επιτροπής σπουδαστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιείται η ίδρυση στο Διευθυντή της Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναγνώρισή τους.

Η γνωστοποίηση γίνεται έγγραφα από τη διοίκηση του συλλόγου ή την επιτροπή και υποβάλλεται αντίγραφο του Καταστατικού και της δικαστικής πράξης αναγνώρισης ή αντίγραφο του κανονισμού της επιτροπής σπουδαστών.

 1. Σπουδαστικοί Σύλλογοι ή επιτροπές ή σπουδαστές που επιθυμούν να οργανώσουν κάθε μορφής συγκέντρωση ή εκδήλωση μέσα στη Σχολή, υποχρεώνονται να ζητήσουν έγγραφη άδεια από το Διευθυντή της Σχολής και να λάβουν επίσης, έγγραφη άδεια.

Η διενέργεια συγκέντρωσης ή εκδήλωσης χωρίς έγγραφη άδεια είναι πειθαρχικό παράπτωμα για τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου ή της επιτροπής ή τους σπουδαστές.

 

Άρθρο 18.

Παραπτώματα Σπουδαστών

Ο σπουδαστής της Σχολής διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα και τιμωρείται στις εξής περιπτώσεις :

α) Όταν παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και τις αποφάσεις της Διοίκησης της Σχολής, που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

β) Όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος της Σχολής και δεν αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στο προσωπικό της Σχολής.

 

Άρθρο 19.

Ποινές

 1. Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι έξης:

         α) Επίπληξη

         β) Αποβολή από ένα μάθημα μέχρι οκτώ (6) ώρες.

         γ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες.

         δ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τριάντα (30) ήμερες.

         ε) Αποβολή από τη Σχολή για ολόκληρο το σχολικό έτος.

         στ) Αποβολή οριστική από τη Σχολή.

         ζ) Αποβολή οριστική από όλες τις Σχολές του Κράτους.

 1. Οι ποινές του στοιχείου α’ επιβάλλονται από τον Διευθυντή της Σχολής, των στοιχείων β’ έως και δ’ από το Σύλλογο των Καθηγητών και των στοιχείων ε’ στ’ και ζ’ από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, μετά από πρόταση του Συλλόγου των Καθηγητών.
 2. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών μπορεί να τροποποιήσει τις ποινές των στοιχ. ε’, στ’ και ζ’ επιεικέστερα μετά από στοιχεία που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
 3. Οι ποινές των στοιχείων α’ έως και δ’ της παρ. 1 επιβάλλονται ύστερα από κλήση του διωκομένου για παροχή εξηγήσεων, των δε στοιχείων ε’, στ’ και ζ’ ύστερα από έγγραφη κλήση σε απολογία, από το σύλλογο των Καθηγητών.

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, μπορεί μετά παρέλευση ενός έτους, να διαγράψει τις πειθαρχικές ποινές, που ο ίδιος ή ο Διευθυντής της Σχολής έχει επιβάλλει σε σπουδαστή, αν στο μεταξύ επέδειξε άριστη διαγωγή.

 1. Οι ποινές των στοιχείοιν ε’ και στ’ επιβάλλονται όταν ο σπουδαστής επιδεικνύει ιδιαζόντως κακή συμπεριφορά εντός της Σχολής, κατ’ επανάληψη, ή παρεμποδίζει με βίαια μέσα τη λειτουργία της Σχολής, ή χρησιμοποιεί τη σπουδαστική του ιδιότητα για δυσφήμιση αυτής. Η ποινή του στοιχείου ζ’ δύναται να επιβληθεί μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει τιμωρηθεί με τις ποινές των στοιχείων ε’ ή στ’ τρεις (3) τουλάχιστον φορές συνολικά.
 2. Οι απουσίες που γίνονται κατά την περίοδο της αποβολής προσθέτονται στις λοιπές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απουσιών.

 

Άρθρο 20.

Καθήκοντα εκπαιδευτικού προσωπικού

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής οφείλουν να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, να χορηγούν σημειώσεις για τα μαθήματα, που διδάσκουν, να τηρούν τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Διεύθυνσης της Σχολής και του Συλλόγου των Καθηγητών.
 2. Οι Καθηγητές θέτουν υπόψη του Διευθυντή της Σχολής θέματα που αφορούν την καλλίτερη οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και τη λειτουργία της Σχολής, ο οποίος τα εισηγείται στο Σύλλογο των Καθηγητών για τη λήψη απόφασης.

 

Άρθρο 21.

Σύλλογος των Καθηγητών

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών. Των συνεδριάσεων του Συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 2. Ο Σύλλογος συγκαλείται έγγραφα από το Διευθυντή της Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστο μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και σε χρόνο που δεν παρακωλύεται η διδασκαλία των μαθημάτων.

Ο Σύλλογος δύναται να συγκληθεί, προφορικά, αν ζητηθεί έκτακτα από το 1/2 των μελών του. Η έκτακτη σύγκληση πραγματοποιείται σε δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης, που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής.

 1. Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
 2. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 3. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής και εκπρόσωπος του συλλόγου των σπουδαστών, ελλείψει δε αυτού ο εκπρόσωπος εκλέγεται από τους σπουδαστές όλων των τάξεων της Σχολής.

 

Άρθρο 22.

Τηρούμενα Βιβλία Σχολής

Για την τήρηση των λεπτομερών στοιχείων εγγραφής, φοίτησης, προόδου και διεξαγωγής των προαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων των σπουδαστών τηρούνται από τη Σχολή τα εξής βιβλία :

 1. Μητρώο σπουδαστών
 2. Βιβλίο πειθαρχικών ποινών
 3. Βιβλίο επίδοσης των σπουδαστούν
 4. Μητρώο διπλωματούχων και πτυχιούχων
 5. Βιβλίο πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών
 6. Πρωτόκολλο
 7. Ατομικοί φάκελοι ή καρτέλες σπουδαστών και άλλοι υποβοηθητικοί φάκελοι.

 

Άρθρο 23.

Μαθήματα

 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών καθώς και το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας τους έχουν ως εξής :

 

Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα

 

Α’. ΚΥΡΙΑ

 

Α´ Τάξη Β´ τάξη Γ´ τάξη
α) Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός.   16 16   16
β) Αγωγή Προφορικού Λόγου (σύστημα αναπνοής – άρθρωση – τοποθέτηση και ανάπτυξη φωνής – κανόνες ορθής προφοράς και απαγγελίας).     2  
γ) Κίνηση-Χορός.                           4   4   4  
Β’. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

 

α ) Μουσική — Τραγούδι     2   2
β) Δραματολογία (Ελληνικού και ξένου θεάτρου) 2   2   2  
γ) Ιστορία του θεάτρου (Αρχαίου – Μεσαιωνικού – Ελληνικού και Ξένου).         2 2 2
δ) Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας   1 1 1
ε) Ιστορία και πρακτική Κινηματογράφου (α) σύντομη ιστορία και στοιχεία αισθητικής της Κινηματογραφικής τέχνης, β) Εισαγωγή στην Κινηματογραφική υποκριτική). 2 2 2
στ) Σκηνογραφία – ενδυματολογία και διασκευή προσώπου.     1 1 1
Σύνολο ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα. 32 32 32

Γ’. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Οπλομαχητική – Ξιφασκία

Το μάθημα αυτό είναι προαιρετικό για τις Σχολές. Σε περίπτωση όμως που θα διδαχθεί στη Σχολή τότε είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές.

 1. Η Σχολή δύναται να προσθέσει κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών και μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 και άλλα προαιρετικά μαθήματα που θα συντελέσουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης Γ’.

 

Άρθρο 24.

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ : Α. Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Βράβευση μαθητών Σχολής Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

Η Φωνή  της Ελλάδας την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στο studio C της ΕΡΤ  θα πραγματοποιήσει εκδήλωση βράβευσης  των σπουδαστών της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν για τη συνεισφορά τους στη δημιουργία της εκπομπής με τίτλο «Τα Παραμύθια της Φωνής της Ελλάδας».  Η εκπομπή μεταδίδεται μέσα από τις ραδιοσυχνότητες της «Φωνής της Ελλάδας», του ραδιοφωνικού προγράμματος της ΕΡΤ που απευθύνεται στους έλληνες του εξωτερικού, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης της ελληνικής γλώσσας από τα ελληνόπουλα της διασποράς και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους.

Οι σπουδαστές της σχολής αφιλοκερδώς, με υπευθυνότητα και μεράκι, γράφουν και δραματοποιούν τα παραμύθια, ενώ συγχρόνως συνθέτουν τόσο τις μουσικές όσο και τα τραγούδια. Εν συνεχεία, ακολουθεί η ηχογράφησή τους στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, δίνοντας έτσι «ζωή» σε έναν «μαγικό κόσμο», που από την πρώτη κιόλας εκπομπή κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον των ελληνόπουλων, όχι μόνο εκτός αλλά και εντός συνόρων. Σκοπός της εκπομπής είναι, μέσω της μυθοπλασίας, να προσεγγίσει τα ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας, να τα ταξιδέψει στους υπέροχους κόσμους των ελληνικών παραμυθιών, σε χώρες μακρινές κι ονειρικές, γεμάτες νεράιδες και ξωτικά. Πρόκειται για ένα ταξίδι στον κόσμο του φανταστικού, γεμάτο με μηνύματα και διδαχές για την τελική επικράτηση του καλού επί του κακού και του δικαίου επί του αδίκου.

Η εκπομπή τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν βραβεύονται ως παράδειγμα ευαισθησίας, αλληλεγγύης και αγάπης για τα ελληνόπουλα της ξενιτιάς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με τη Μεικτή Νεανική Ορχήστρα.

Τα βραβεία θα απονείμουν ο Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθηγητής κ. Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κ.

Μιχάλης Κόκκινος και η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, κ. Καίτη Τζιτζικώστα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας σε ολόκληρο τον Ελληνισμό του εξωτερικού  από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σ’ όλη την Ελλάδα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και από το διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ www.ert.gr.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

 

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας
1. Η Ανωτέρα Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ λειτουργεί σύμφωνα με:
α) Το Νόμο 1158/81
β) Το Π. Δ. 370/83
γ) Την υπ’ αριθμ. 17929/993/26-9-1984 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και
δ) Τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
2. Η Σχολή υπόκειται στις διατάξειs του N. Δ. 1158/81 και του Π. Δ. 370/83. Αντίγραφα τον Φ. Ε. Κ. 127/13. 5. 1981 και 130/29. 9. 1983 θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.
3. Η Σχολή λειτουργεί κατά τάξεις (Α, Β, Γ ) με τη συνολική κατά τάξη συμμετοχή των σπουδαστών στην έρευνα, τεχνική κατάρτιση και γενικότερη καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.
4. Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών, σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της σχολής.
5. Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση από τους σπουδαστές των διδασκόμενων μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρίζονται στα μηνιαία δελτία απουσιών.
6. Η φοίτηση των σπουδαστών που απουσιάζουν λογίζεται ελλιπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 12 του Π. Δ. 370/83.
7. Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την απαραίτητη προετοιμασία. Με τον όρο προετοιμασία νοείται και η κατάλληλη αμφίεση και υπόδηση για το μάθημα ( π. χ. της κινησιολογίας, του χορού, του αυτοσχεδιασμού, της υποκριτικής). Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η ώρα που ορίζει για κάθε ημέρα το ωρολόγιο πρόγραμμα.
8. Η Σχολή δεν εγκρίνει την ιδιαίτερη και εκτός Σχολής βοήθεια από μέρους όχι μόνο ξένων προσώπων, αλλά και των τακτικών καθηγητών της, σε μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή και γενικά αφορούν τη θεατρική εκπαίδευση.
9. Η Σχολή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των σπουδαστών σε οποιαδήποτε ξένη καλλιτεχνική εκδήλωση, γιατί κρίνει ότι αυτή επιφέρει σύγχυση στους τρόπους έκφρασης που επιδιώκει η Σχολή.
10. Οι σπουδαστές της Σχολής μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αφού ερωτηθούν, σε παραστάσεις και γενικές εκδηλώσεις του Θεάτρου Τέχνης.
11. Οι σπουδαστές για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί όσον αφορά τα μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής απευθύνονται ιεραρχικά πρώτα στον αρμόδιο καθηγητή και κατόπιν στο διευθυντή Σπουδών και στον Διευθυντή της Σχολής.
12. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού λειτουργεί η βιβλιοθήκη της Σχολής από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δανείζονται βιβλία με την υποχρέωση να τα επιστρέφουν σε τακτές ημερομηνίες.
13. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό της Σχολής, τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις των παραπάνω.
14. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας.
15. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους της σχολής.
16. Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής μετά το τέλος των μαθημάτων.
17. Η Σχολή, εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο νόμος, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων ή να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές και εξετάζονται κανονικά.
18. Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται.
19. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους καθώς και σε άλλους σπουδαστές λαμβάνοντας υπόψη την όλη τους επίδοση.
20. Οι σπουδαστές, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δίδακτρα) προς τη Σχολή.
21. Η Σχολή, μετά από απόφαση του Δ/ντή της Σχολής και του Συλλόγου των καθηγητών, διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές καθώς και σε επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους καθώς και σε θέατρα και χώρους συναυλιών για την παρακολούθηση σχετικών εκδηλώσεων. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών.
22. Η Σχολή έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ. 370/83 να επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τη Σχολή σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
23. Οι καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής της αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών. Ο Σύλλογος συγκαλείται από το Δ/ντή της Σχολής σε τακτές και έκτακτες συνεδριάσεις. Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της Σχολής. Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Δ/ντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
24. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, αναρτάται στη Σχολή. Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

P1020467 P1020463 P1020454

Στις 16.12.2015 οι μαθητές της Σχολής επισκέφτηκαν το Θέατρο του Διονύσου και την έκθεση «Ανακαλύπτουμε το αρχαίο θέατρο» στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στην Πλάκα. 

P1020447 P1020446

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015 – «ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΤΑΞΙΔΙ»

Αφηγήσεις παραμυθιών από τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίνων και στο Christmas Factory.

Η Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζοντας οκτώ παραμύθια με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, στο Πνευματικό Κέντρο, αμφιθέατρο “Α. Τρίτσης” και στο Christmas Factory.

Δέκα σπουδαστές της Σχολής διάβασαν, συνοδεία ήχων και σωματικών αυτοσχεδιασμών, δύο μύθους από τον Αίσωπο, δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη, τρία παραδοσιακά παραμύθια και μια μικρή ιστοριούλα του Χρήστου Μπουλώτη.

Με λίγα σκηνικά αντικείμενα, καπέλα, χάρτινες κατασκευές και αξεσουάρ δημιούργησαν ένα γοητευτικό περιβάλλον παιχνιδιού και θεατρικής ψευδαίσθησης, που μας μετέφερε στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών.

Συμμετείχαν οι σπουδαστές: Ιωάννα Κόχειλα, Γιώργος Κρομύδας, Δώρα Χουρσανίδου, Γιάννης Βερβενιώτης, Σόνια Καλαϊτζίδου, Βασιλίνα Κατερίνη, Γιώργος Λόξας, Φάνης Μιλλεούνης, Χριστίνα Παπατριανταφύλλου, Κωνσταντίνα Σμυρνιώτη, Αντιγόνη Σταυροπούλου.

 

Φωτογραφίες από τις δοκιμές

P1020310 P1020253 P1020223 P1020144 P1020021

 

Φωτογραφίες στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

DSCF3714 DSCF3611 DSCF3649 DSCF3650 DSCF3677 DSCF3680 DSCF3700 DSCF3603 DSCF3777 DSCF3763 DSCF3749 DSCF3748 DSCF3732 DSCF3849 DSCF3861 DSCF3870 DSCF3906 DSCF3942 DSCF3949

 

 

 

Φωτογραφίες στη Στοά του Βιβλίου

DSCF4673 DSCF4666 DSCF4644 DSCF4643 DSCF4634 DSCF4619 DSCF4618 DSCF4617 DSCF4520 DSCF4519

 

 

Φωτογραφίες στο Christmas Factory

DSC05147 DSC05151 DSC05152

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΑΝΘΗ ΜΥΣΤΙΚΑ
 Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου από τους μαθητές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Στο πλαίσιο της αναδρομικής έκθεσης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου «Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως. Φαντασία και χειρ», οι μαθητές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Οι μαθητές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, με την καθοδήγηση του Διευθυντή της Σχολής Κωστή Καπελώνη, εμπνεύστηκαν από το έργο του Φώτη Κόντογλου και φώτισαν σημαντικά κείμενά του για τον ελληνισμό, τη θρησκεία, τη φύση, τον άνθρωπο, τη διαλεκτική Δύσης και Ανατολής, ενώ παράλληλα ανέδειξαν τη σπουδαιότητα του καλλιτέχνη μέσα από κείμενα που γράφτηκαν για εκείνον από πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τραγούδια που συνδέονται με το έργο του Φώτη Κόντογλου.

Οι δεσμοί του Θεάτρου Τέχνης με τον Φώτη Κόντογλου ξεκινούν τη δεκαετία του ’30, όταν ο Κάρολος Κουν γνώρισε τον καλλιτέχνη, ο οποίος τον επηρέασε βαθιά. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Κουν, ο Φώτης Κόντογλου τον βοήθησε να «ανακαλύψει» την Ελλάδα και να νιώσει το ξάνοιγμα προς κάθε τι το ελληνικό. Σε αυτή τη βάση ο Κουν δημιούργησε το θεατρικό ύφος που ο ίδιος ονόμασε «λαϊκό εξπρεσιονισμό», ο οποίος αποτέλεσε τον πυρήνα της «Λαϊκής Σκηνής» του πρώτου θεάτρου που ίδρυσε το 1936 και που έμελε να είναι η απαρχή του Θεάτρου Τέχνης.

Στο «Ταξίδι με Άνθη Μυστικά» συμμετείχαν οι μαθητές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν: Ερατώ Αγγουράκη, Γιάννης Βερβενιώτης, Σόνια Καλαϊτζίδου, Αλεξάνδρα Καραναστάση, Βασιλίνα Κατερίνη, Μάριος Κρητικόπουλος, Χριστίνα Κωστέα, Φάνης Μιλλεούνης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή, Χρυσαλένα Χριστοπούλου, Μαρία Γραβάνη, Μαριέλλα Δουμπού, Κώστας Κουτρούλης.

 

P1020737$ P1020735 P1020743$

Φωτογραφίες από την επίσκεψη στην έκθεση

 

P1030199 P1030195

P1030184 P1030169 Φωτογραφίες από πρόβα

 

_DSC2441_DSC2442_DSC2459_DSC2461_DSC2369_DSC2389_DSC2392_DSC2399_DSC2402_DSC2403_DSC2411_DSC2422_DSC2423_DSC2351_DSC2368 _DSC2334 Φωτογραφίες από την παράσταση

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μια συνεργασία της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και της Φωνής της Ελλάδας

 Η Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, σε συνεργασία με τη Φωνή της Ελλάδας, παρουσιάζει «Τα παραμύθια της Φωνής της Ελλάδας», μια σειρά παραμυθιών για παιδιά προσχολικής και όχι μόνο ηλικίας. Τα παραμύθια γράφουν, δραματοποιούν και ηχογραφούν μαθητές της Σχολής στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αφιλοκερδώς.

Με πολύ κέφι και έμπνευση, οι μαθητές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, παρουσιάζουν παραμύθια με πρωτότυπη μουσική, με θέματα από την παράδοση και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, με στόχο να κάνουν την γλώσσα μας ελκυστική στα ελληνόπουλα της Διασποράς και να τους εμφυσήσουν την αγάπη τους για την πατρίδα.

Τα δραματοποιημένα παραμύθια μεταδίδονται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας, το internet http://webradio.ert.gr/i-foni-tis-elladas/ και το facebook:

www.facebook.com/voiceofgreece.ert, κάθε Σάββατο στις 09.00, σε επανάληψη στις 16.00 και την Κυριακή στις 07.00 και σε επανάληψη στις 15.00.

Επίσης, θα μεταδίδονται και από τους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς της ΕΡΤ.

Τα Παραμύθια της Φωνής της Ελλάδας έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.                                                                            

Στα παραμύθια του πρώτου κύκλου συμμετέχουν οι: Ερατώ Αγγουράκη, Βασίλης Αουαντάλλα, Γιάννης Βερβενιώτης, Μαρία Γραβάνη, Μαριέλλα Δουμπού, Σόνια Καλαϊτζίδου, Αλεξάνδρα Καραναστάση, Βασιλίνα Κατερίνη, Κώστας Κουτρούλης, Μάριος Κρητικόπουλος, Γιώργος Κυριαζόπουλος, Χριστίνα Κωστέα, Γιώργος Λόξας, Πάνος Λουκαΐδης, Φάνης Μιλλεούνης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή, Κωνσταντίνα Σμυρνιώτη, Αντιγόνη Σταυροπούλου,  Βασίλης Φακανάς, Ευθύμης Χαλκίδης, Σάντυ Χατζηιωάννου, Χρυσαλένα Χριστοπούλου, Αντώνης Χρίστου.
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Βίκυ Τσιανίκα

 

DSC_6824 DSC_6793 DSC_6786 DSC_6780 DSC_7589 DSC_7583 DSC_7568 DSC_7550 DSC_6881 DSC_6857 DSC_6840 DSCF6205_result DSCF6194-199_result-2$ DSCF6190_result DSCF6189_result DSC_7640 DSC_7635 DSC_7634 DSC_7633 DSC_7613 DSC_7591

Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ και η ΣΧΟΛΗ του ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

Μαθητεύουμε και θα μαθητεύουμε ακόμα για πολύ. Κι εκείνοι που θα έρθουν μετέπειτα θα μαθητέψουν κι εκείνοι. Δουλεύουμε πάνω σ’ ένα τίμιο δρόμο, κι αυτός είναι ο μόνος έπαινος που ζητάμε να μας αποδοθεί. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ

Γύρω από το έτος 1934, όπως το λέει ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Κάρολος Κουν και ο Διονύσιος Δεβάρης μου μίλησαν για ένα θίασο που θα έκαναν ύστερα από ακροάσεις και μακρά μαθητεία των υποψηφίων. Θέλανε να διαλέξουν ηθοποιούς μέσα από το λαό, που να είναι αντιπροσωπευτικοί τύποι ρωμέικοι και όχι ψευτοκοσμοπολίται, χρήσιμοι μόνο στο μπουλβάρ που τότε μεσουρανούσε.

Αυτή ήταν η αρχή της πρώτης Σχολής του Καρόλου Κουν, με διευθυντή τον Διονύσιο Δεβάρη. Ο Δεβάρης ήταν δημοσιογράφος, είχε υπάρξει ηθοποιός της Νέας Σκηνής του Χρηστομάνου και ήταν αυτός που ενθάρρυνε τον Κουν να περάσει στο επαγγελματικό θέατρο, δημιουργώντας έναν Oργανισμό, τη Λαϊκή Σκηνή και μια Σχολή. H Σχολή, που στεγαζόταν σε μια σοφίτα του χαμένου πια Δημοτικού Θεάτρου στην πλατεία Κοτζιά, δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει τους ηθοποιούς που θα έπαιζαν στην πρώτη παραγωγή, την Ερωφίλη, η οποία ανέβηκε τον Απρίλη του 1934.

Από την αρχή λοιπόν της επαγγελματικής του ενασχόλησης με το θέατρο ο Κουν συνδέει τη σκηνοθετική του εργασία με την εκπαίδευση των ηθοποιών του. Πρώτοι μαθητές του ήταν ο Λαυρέντης Διανέλλος, η Φρόσω Κοκόλα, ο Λυκούργος Καλλέργης, ο Παντελής Ζερβός, ο Δημήτρης Ντουνάκης και άλλοι πεντέξι ακόμη, που δεν έμειναν όμως στο θέατρο.

Την εκπαίδευση των ηθοποιών, σ´ αυτή την πρώτη φάση, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Κουν. Είναι απαραίτητο να ερευνηθούν νέες μέθοδοι, ώστε να εκφραστούν τα εξπρεσιονιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούσε εκείνη την εποχή. Μέθοδοι που έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τις στομφώδεις ακαδημαϊκές πρακτικές της εποχής, που είχαν τις ρίζες τους στον 19ο αιώνα. Λέει ο Κουν: Για να πραγματοποιηθεί ένα γνήσιο ελληνικό εξπρεσιονιστικό θέατρο αποτάνθηκα, για να μορφώσω ηθοποιούς, στις λαϊκές τάξεις, όπου υπήρχαν ακόμη υπολείμματα πλούσια σε εκφράσεις, σε κινήσεις, αισθήματα και ψυχικό κόσμο… Παραμερίζοντας τις δικές μου πνευματικές και ψυχικές ανάγκες, αρπάχτηκα από μια γνήσια εκδήλωση ζωής, της πιο έντονης που θα μου παρουσιαζότανε. Οι κινήσεις, η στάση, η κουβέντα, όλα είχαν νόημα, προέρχονταν από μια αληθινή ψυχική κατάσταση και ανάγκη, αν όχι βέβαια πνευματική, χωρίς επιτήδευση, χωρίς περιορισμούς, χωρίς απαγορεύσεις καλών τρόπων συμπεριφοράς, που συχνά ναρκώνουν κάθε πλαστικότητα σ´ άλλες τάξεις. Πρωτόγονα αισθήματα, αλλά τουλάχιστον γνήσια, αληθινά και ποσό έντονα ζωντανά.

Η Λαϊκή Σκηνή αντέχει ως το 1936, οπότε διαλύεται για οικονομικούς κυρίως λόγους, αλλά το τέλος της συμπίπτει και με τη εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά, που επιβάλλει σκληρή λογοκρισία. Εκείνα τα χρόνια απαγορεύονται παραστάσεις έργων ακόμη κι εκείνων όπως ο Προμηθέας Δεσμώτης ή η Αντιγόνη!

Από το 1936 ως το 1942 ο Κουν σκηνοθετεί στο επαγγελματικό θέατρο στους θιάσους της Μαρίκας Κοτοπούλη και της Κυρίας Κατερίνας (Ανδρεάδη).

Ενδιάμεσα, το 1939, ανεβάζει τον Βυσσινόκηπο, του Τσέχωφ με θίασο δικό του από νέους ηθοποιούς, ηθοποιούς από τη Λαϊκή Σκηνή και τον Αντώνη Γιαννίδη, δανεικό από το θίασο της Κοτοπούλη για το ρόλο του Φιρς.

Το ανέβασμα του Βυσσινόκηπου ήταν μια δοκιμή για τον Κουν, λίγο προτού ριχτεί στον στίβο του επαγγελματικού θεάτρου. Τα αποτελέσματα της δοκιμής υπήρξαν θριαμβευτικά.

Το 1941, μέσα στην κατοχή, ο Κουν αποφασίζει να δημιουργήσει το νέο του σχήμα, το «Θέατρο Τέχνης», με κοντινούς συνεργάτες του τον Μάριο Πλωρίτη, τον Ανδρέα Νομικό, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, τον Κώστα Χατζηαργύρη και τον Γιάννη Στεφανέλη, πάλι ξεκινώντας με τη δημιουργία Σχολής, για να φτιάξει τους καινούργιους ηθοποιούς του. Είναι η δεύτερη φάση της πορείας του, κατά την οποία απομακρύνεται από τον λαϊκό εξπρεσιονισμό και κατευθύνεται προς τον ποιητικό ρεαλισμό, όπως ορίζει ο ίδιος το νέο του ύφος. Σ´ αυτή τη φάση η επίδραση από το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας είναι εμφανής, αφού ονομάζει το θέατρο του με το όνομα του θεάτρου του Στανισλάβσκι, αλλά και η επιρροή από τον Βαχτάγκωφ και τον μαγικό ρεαλισμό του είναι καθοριστική· ο Γιώργος Σεβαστίκογλου μεταφράζει αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Βαχτάγκωφ, από το Theatre Arts, για τους μαθητές του Θεάτρου Τέχνης.

Στις πρώτες παραστάσεις του «Θεάτρου Τέχνης» ηθοποιοί του είναι οι νέοι μαθητές, που ήρθαν να μαθητεύσουν μετά από μια αγγελία στην εφημερίδα Βραδυνή της 10ης Ιουλίου του 1941 και οι παλιότεροι από τη Λαϊκή Σκηνή, Παντελής Ζερβός και Λυκούργος Καλλέργης. Ο ίδιος ο Κουν παίζει πότε-πότε.

Ο Κουν λέει ότι η ουσιαστική αφορμή που με ενέπνευσε να αποφασίσω την ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης, ήταν η ανάγκη της δημιουργίας ενός θεάτρου συνόλου, μιας ομάδας που θα μάθει να σκέφτεται και να εργάζεται με ψυχική και οργανική ενότητα. Μιας ομάδας ειδικά εκπαιδευμένης κι υποταγμένης σε μια νέα διδασκαλία θεατρικής έκφρασης που θα διαμορφωθεί μέσα στο χρόνο, για να εξυπηρετήσει, όσο γίνεται καλύτερα, έργα θεατρικά, αποκαλυπτικά και για τους ερμηνευτές και για το κοινό. Η δημιουργία ενός θεάτρου έξω από το εμπορικό κύκλωμα, ενός θεάτρου αδέσμευτου από επιχειρηματία, απαλλαγμένου από βεντετισμούς, ανένδοτο σε καλλιτεχνικούς συμβιβασμούς.

Έτσι, μ´ αυτό τον προσανατολισμό, το «Θέατρο Τέχνης» αντέχει μέχρι το 1950. Η συνεχής διαρροή ηθοποιών, αν και δημιουργούσε αρκετές δυσκολίες, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη κι ο Κουν είχε συμφιλιωθεί μ’ αυτή την ιδέα. Η εμπορευματοποίηση, όμως, του θιάσου ερχόταν σε αντίθεση με την ίδια του την υπόσταση ως θεάτρου τέχνης και σε πλήρη αντίθεση με μια από τις θεμελιώδεις αρχές του, ότι δηλαδή δεν θα είχε λόγο ύπαρξης αν δεν διέφερε ριζικά από τα υπάρχοντα θέατρα, όπως είχε συμφωνηθεί, ύστερα από την εντατική προπαρασκευαστική δουλειά με τους μαθητές της Σχολής και τους νέους συνεργάτες του, όταν έβαλαν τις βάσεις της εργασίας τους στο «Θέατρο Τέχνης» το 1941.

Παρόλο που ο θίασος διαλύθηκε το 1950, το «Θέατρο Τέχνης» παρέμεινε ζωντανό μέσω της Σχολής του, που εξακολουθούσε να λειτουργεί αδιαλείπτως. Από το 1950 ο Κουν διδάσκει στη Σχολή Σταυράκου μαθήματα θεάτρου κι εκεί στους χώρους της σχολής, στεγάζει τη δική του Σχολή, με μια ομάδα καινούργιων μαθητών, οι οποίοι έπρεπε να υποβληθούν στην έντονη και απαιτητική εκπαίδευση που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν και τα προηγούμενα μέλη του θιάσου. Έτσι, το 1954, το «Θέατρο Τέχνης» επανεμφανίζεται σε δικό του χώρο, στο Υπόγειο του Ορφέα, στο κυκλικό θέατρο που έχτισε ο Κουν με τους μαθητές και τους συνεργάτες του, το θρυλικό πια Υπόγειο. Η πρώτη παράσταση είναι Η Μικρή μας Πόλη, που παρουσιάζεται ως επίδειξη των μαθητών της Σχολής του «Θεάτρου Τέχνης».

Ο Αιμίλιος Χουρμούζιος γράφει στην Καθημερινή για την παράσταση: Επιτέλους είδαμε μια παράσταση άρτια, σφιχτοδεμένη με όλους τους -νέους ως επί το πλείστον- ηθοποιούς να υπακούουν σε ένα σύνολο, χαρίζοντας συγκίνηση και δημιουργώντας μιαν απαράμιλλη ατμόσφαιρα. Οι μαθηταί της Δραματικής Σχολής του «Θεάτρου Τέχνης», μας αφήρεσαν το δικαίωμα να τους ονομάζουμε μαθητάς. Είναι ηθοποιοί που δεν θα είχαν να ζηλεύσουν τίποτα από τους πολύπειρους συναδέλφους τους. Κατώρθωσαν να εμφανίσουν ένα σύνολο άψογο, χωρίς ρωγμές αδυναμιών, συντηρώντας μια τονική ομοιομορφία υποκρίσεως που οφείλεται αναντίρρητα στον διδάσκαλο. Αληθινά ο Κάρολος Κουν είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είναι, ίσως, ο μόνος από τους σκηνοθέτας μας που κατορθώνει να φτιάχνει ηθοποιούς. Επήγαινα στην επίδειξη της Δραματικής Σχολής του με κάποιαν, ομολογώ, δυσπιστία. Επερίμενα να ιδώ τάλαντα εν εκκολάψει και μια παράστασιν φροντισμένην έστω, ευπρεπή, αλλά παράστασιν ερασιτεχνική. Είδα τάλαντα εις την άνθησίν των και παράστασιν που θα την εφθόνουν τα αρτιώτερα θεατρικά συγκροτήματα.

Σ´ έναν τόμο-αφιέρωμα στα 25 χρόνια της παρουσίας του Κουν στο ελληνικό θέατρο, που εκδόθηκε το 1959, ο Ευάγγελος Παπανούτσος, αυτός ο εμβληματικός Δάσκαλος, λέει, μεταξύ άλλων, για τον Κουν: Δεν ξέρω πολλούς δασκάλους ή πρωτεργάτες της σκηνικής τέχνης, που να δημιούργησαν «Σχολή», που να έχουν το δικό τους «ύφος» στην σύλληψη και στην εκτέλεση του θεατρικού έργου… Η «Σχολή του». Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μεταφορικά, αλλά στην κυριολεξία του. Ο Κάρολος Κουν είναι ένας δάσκαλος κατ’ εξοχήν, και στην πλήρη σημασία της λέξης. Ξέρει να ηλεκτρίζει τα νειάτα και να τα κερδίζει στην διακονία της τέχνης του Θεάτρου. Γοητεύει τους μαθητές του, που τον λατρεύουν. Τους μεταδίνει το πάθος του για το θέατρο. Την ολόψυχη πίστη ότι, μια και μπήκαν στο ιερό αυτής της βασανιστικής λατρείας, δεν ανήκουν πια στον εαυτό τους, αλλά στον κανόνα της. Ένα κανόνα σκληρό, τραχύ, απάνθρωπο. Του «μοιάζουν», λέγεται συνήθως, εντελώς οι μαθητές του. Είναι και μεταξύ τους «ίδιοι». Τους πλάθει σύμφωνα με το ίδιο πάντα «πρότυπο», ενώ του ιδανικού δασκάλου μέλημα και τακτική είναι το «mecum tecum», το «γίνου οποίος είσαι» των αρχαίων. Πολύ πιθανόν. Έχουν όμως τόσα να κερδίσουν απ’ αυτή την ομοίωση, ώστε πρέπει να μπορούν ν’ αντιπαρατάξουν, κάτι πολύ ουσιαστικώτερο και βαθύτερο, για να διεκδικήσουν το δικαίωμα και να επιτύχουν ν’ απαγκιστρωθούν. Όλες οι λατρείες αξιώνουν από τους νεόφυτους, την πλήρη υποταγή, για να τους δώσουν έπειτα την ηγεσία. Γιατί έτσι μόνον αποκτάται το τιμιώτερο σε κάθε πνευματικό λειτούργημα: το αίσθημα της ευθύνης.

Έτσι αρχίζει η νέα και λαμπρότερη περίοδος του «Θεάτρου Τέχνης» από το Υπόγειο, για να αναπτυχθεί και, μέσα σε μια δεκαετία, να κατακτήσει την αναγνώριση μέσα κι έξω από την Ελλάδα, με κορυφαία στιγμή τη βράβευση των Ορνίθων στο φεστιβάλ των Εθνών το 1962 και σημαντικές διεθνείς παρουσίες μέχρι το 1967.

Η ενασχόληση ακριβώς με το αρχαίο Δράμα υποχρεώνει τον Κουν να επιμείνει ακόμη περισσότερο στη λειτουργία της Σχολής του, αφού όλα τα μέλη του χορού είναι νέοι ηθοποιοί και μαθητές της. Κι αργότερα, όταν το «Θέατρο Τέχνης» μπαίνει στην Επίδαυρο, το 1975, ακριβώς για να έχει στη διάθεση του τους ηθοποιούς για τις καλοκαιρινές παραστάσεις, δημιουργεί μια δεύτερη σκηνή στο Θέατρο Βεάκη, που αργότερα μεταφέρεται στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, της οδού Φρυνίχου στην Πλάκα.

Ενώ έχει σταματήσει να διδάσκει στη Σχολή από το 1961, είναι συνεχώς παρών, ελέγχει και κατευθύνει, εμψυχώνει και νουθετεί, εμπνέει και συνεπαίρνει τους μαθητές του, με ένα βλέμμα, μια χειρονομία, ένα χαμόγελο. Αγωνιά για την πρόοδο τους, τους παρακολουθεί ακόμα κι όταν αυτοί έχουν φύγει πια από το «Θέατρο Τέχνης»· κι όσο περνούν τα χρόνια διδάσκει ακόμη και τους μη μαθητές του, όπως πολλοί σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου ομολογούν.

 Οι βλαστοί του καλλιτεχνικού φυτωρίου του Θεάτρου Τέχνης, όπως χαρακτηρίζει ο Αιμίλιος Χουρμούζιος τους νέους ηθοποιούς που τελειώνουν τη Σχολή, γίνονται πρωταγωνιστικά στελέχη στο ελεύθερο θέατρο. Κι αυτό το φυτώριο βρίσκεται σε διαρκή παραγωγή και ανανέωση συνεχώς μέχρι σήμερα.

Η παραγωγή όμως της Σχολής δεν εξαντλείται μόνο στους ηθοποιούς. Πλείστοι απόφοιτοι του «Θεάτρου Τέχνης» υπηρέτησαν και υπηρετούν το θέατρο κι από άλλες θέσεις: σκηνοθέτες, συγγραφείς, θιασάρχες, θεατρικοί παραγωγοί κλπ. Στην πρώτη γραμμή βέβαια οι σκηνοθέτες του «Θεάτρου Τέχνης», με πρώτο τον Γιώργο Λαζάνη, που κράτησαν το Θέατρο Τέχνης στην ίδια πορεία μετά το θάνατο του Κουν και έχουν επωμισθεί το καθήκον να συνεχίσουν, με πυξίδα και οδηγό τα λόγια του: Το «Θέατρο Τέχνης» είναι μια εκδήλωση ζωής, και θέλω να πιστεύω πως οι εργάτες του θα μπορούσανε να επιδοθούν με τον ίδιο ζήλο σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, φτάνει αυτό να εκπλήρωνε τους απαραίτητους όρους μιας ψυχικής ανάτασης, ενός κοινωνικού προορισμού. Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Μόνος ο καθένας μας είναι ανήμπορος. Μόνος ο καθένας από σας τους πιο κοντινούς στην προσπάθεια μας, είναι ανήμπορος. Μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε. Το θέατρο, ως μορφή Τέχνης, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, ν’ αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε μαζί μιαν αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σα μορφή εκδήλωσης του ψυχικού μας κόσμου.

Ο Οδυσσέας Ελύτης, σ’ ένα κείμενο του 1959, συνοψίζει, με τον καλύτερο τρόπο, το πώς οι ιδέες και οι αναζητήσεις της Γενιάς του Τριάντα ενέπνευσαν και κατευθύνουν τη Σχολή του Καρόλου Κουν: Σήμερα, όπως και πριν από τόσα χρόνια, νέοι, με συλλογισμένα πρόσωπα τον ακολουθούνε. Ανάμεσά τους, ο ίδιος. Αυτός που τους εμπνέει, προχωρεί ανέπαφος από τη σκόνη του χρόνου, στο πρώτο σκαλοπάτι των αναζητήσεων και των προβληματισμών, με την αίγλη της νεότητας και του πάθους. Μια μέρα, όταν εμείς θα έχουμε φύγει, στους διαδρόμους και στα παρασκήνια των θεάτρων θα μιλούνε για την «Εποχή του Κουν». Οι ιστορικοί θα τον τοποθετήσουνε, και δίκαια, στον αστερισμό που ανάτειλε για τον ελληνικόν ορίζοντα, κάπου γύρω στα 1935, και που είχε σαν αποτέλεσμα να σημάνει βαθειές ανανεωτικές μετατοπίσεις σε όλους τους τομείς. Ήταν η στιγμή που η πεζογραφία πέρασε με μεγάλα βήματα από τους κάμπους και τα βουνά στις αστικές πολιτείες, κι από τον έναν άνθρωπο στις ομάδες των ανθρώπων με τα πολύπλοκα ψυχολογικά συμπλέγματα. Η στιγμή που η ζωγραφική εγκατέλειψε τις εικονιστικές ακολασίες για να περιοριστεί στην πλαστική ουσία των μορφών και να την εμβαθύνει. Και που η ποίηση, με μια της χειρονομία, έβαλε τέρμα οριστικό στη φωνασκία και στην ωραιοπάθεια. Ο χαμηλός τόνος και η συνειρμική του ονείρου, που πρώτη αυτή εδίδαξε, πέρασε σχεδόν ταυτόχρονα στη δραματική έκφραση με πρωταγωνιστή και φορέα της τον ιδρυτή του «Θεάτρου Τέχνης» και της ομώνυμης δραματικής του Σχολής. Τα στελέχη της, οι νέοι που θα έχουν αποφοιτήσει ως τότε, όποιο δρόμο κι αν έχουνε πάρει, θα κρατούνε, φαντάζομαι στην ανάμνηση τους πέρ’ απ’ αυτά τα ιστορικά και χρήσιμα, κάτι άλλο, πιο πολύτιμο ακόμη: την παροιμιώδη, την φανατική προσήλωση του Δασκάλου τους στο αυστηρό νόημα της Τέχνης. Θα τον βλέπουν, ακόμη και σ’ έναν άλλο κόσμο, εκεί που το πάθος έξω από τον χρόνο εξακολουθεί να πραγματοποιείται επ’ άπειρον, καθισμένο μπροστά σ’ ένα τασάκι φορτωμένο αποτσίγαρα, να παρατά ξαφνικά το μεγάλο φλυτζάνι με το διπλό καφέ του, και να πετάγεται όρθιος, κάτω από τους σαρανταπέντε προβολείς της σκηνής του, για να διορθώσει σ’ έναν ασήμαντο ηθοποιό μιαν ασήμαντη χειρονομία, με την ιερή αγανάκτηση εκείνου που ξέρει ότι κι αυτό το ελάχιστο ακόμη, είναι ικανό ν’ ανατρέψει την ιδανική τάξη και τη συγκλονιστική ομορφιά του οράματός του.

Και η πρόβα τελειώνει, αλλά η αναζήτηση και η έγνοια συνεχίζεται. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης περιγράφει το τέλος μιας καθημερινής πρόβας του Κουν στο Υπόγειο:

… κοντεύει τρεις η ώρα…

— Φτάνει, λέει ο Κουν, έχουμε και σχολή και δύο παραστάσεις… Πώς πάει, πώς πάει; ρωτά ανήσυχος… Και ρωτά με την ίδια ανησυχία και ισοτιμία τους πάντας… τον εαυτό του, τους ηθοποιούς, τον ταξιθέτη, τον συγγραφέα, τον καφετζή… (Το φως της πρόβας σβήνει…)

— Πάμε, κύριε Κουν…

— Ναι, τώρα… Δε μου λες, πώς ήταν το…; (Το φως του γραφείου σβήνει…)

— Πάμε, κύριε Κουν…

— Ναι… Νομίζεις ότι, αν αλλάζαμε…; (Το φως του φουαγιέ σβήνει…)

— Πάμε, κύριε Κουν…

— Ναι… Λέω αύριο να ξαναπάρουμε την πρώτη πράξη… (Το φως της σκάλας σβήνει…)

— Πάμε, κύριε Κουν…

— Ας πάμε και τα λέμε στο δρόμο… ε;

 

Κι η πρόβα του Κουν δεν τελειώνει ποτέ…!

 

ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ

(Διευθυντής της Σχολής του Θεάτρου Τέχνης)

 (Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο ετήσιο περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΟΣ του 2015)

Βιβλιογραφία:

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ «ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ», (Ομιλία του Καρόλου Κουν στο Σωματείο των Φίλων του Θεάτρου Τέχνης, 1943.)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ, 25 Χρόνια Θέατρο, (έκδοση του Θεάτρου Τέχνης, 1959.)

Μάικλ Μαγιάρ, Ο Κάρολος Κουν και το Θέατρο Τέχνης, (εκδ. Ελληνικό Λογοτεχννικό και Ιστορικό Αρχείο, 2004.)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 1942-2015

Οι Απόφοιτοι της Σχολής από το 1942 μέχρι σήμερα

1942
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΤΗ
ΜΑΖΑΡΑΚΗ (ΚΑΤΣΕΛΗ) ΑΛΕΚΑ
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

1944
ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΤΩΝΙΑ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΡΙΑΝΑ
ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ

1946
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1950
ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΩΚΟΥ ΕΚΑΛΗ

1951
ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ

1952
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΕΒΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΑΜΝΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

1953
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

1954
ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΒΕΡΑ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΤΑΣΣΩ
ΚΑΠΝΟΔΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΤΣΑΔΡΑΜΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΥΣΣΟΥΝ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

1955
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΕΛΛΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1956
ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΝΙΝΑ
ΚΟΕΝ ΡΟΖΙΤΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΠΗ
ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1957
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΛΛΥ)
ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

1958
ΑΡΣΕΝΗ ΚΙΤΤΥ
ΒΟΥΡΤΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΛΕΦΕΝΤΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΠΟΥΚΗ
ΤΑΡΗ ΑΝΝΑ

1959
ΒΡΥΣΕΛΛΑ ΜΑΡΗ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΜΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΛΗΔΑ
ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

1960
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΡΣΗ
ΓΙΩΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΛΗ ΝΙΝΑ
ΜΑΪΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΥΔΙΝΟΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΣΟΥΡΕ ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΛΑΔΙΚΟΥ-ΛΑΖΑΝΗ ΑΛΕΒΑΝΔΡΑ

1961
ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΗΡΩ
ΜΑΡΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΗΣ ΜΙΜΗΣ

1962
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

1963
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΟΡΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΜΠΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΠΟΠΗ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ
ΣΤΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΥΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1964
ΒΟΥΤΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΕΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1965
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ (ΚΑΤΣΑΡΗΣ) ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΠΙΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΟΥΛΑ

1966
ΑΔΑΜΑΚΗ ΜΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΙΛΙΑΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΓΑΛΗΝΕΑ ΝΟΝΙΚΑ)
ΠΙΤΤΑΚΗ ΡΕΝΗ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

1967
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΙΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

1968
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΙΑ
ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΥ ΠΙΤΣΑ

1969
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΓΑΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΠΟΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

1970
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΓΓΛΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΠΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

1971
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΝΕΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΡΕΚΤΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΑΒΑ ΕΡΑΣΜΙΑ

1972
ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΖΗΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

1973
ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Χάρις
ΔΕΛΛΗΣ Παναγιώτης
ΛΥΠΕΡΑΤΟΣ Γεώργιος-Αργύρης
ΜΗΤΣΑΚΟΥ Λουϊζα
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κατερίνα
ΦΡΑΝΚΟ Εσθήρ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αννα-Μαρία

1974
ΒΑΜΒΑΚΑ Μελίνα
ΚΑΚΛΕΑΣ Γιάννης
ΚΟΤΣΙΚ0Σ Στέφανος
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλης
ΤΣΟΠΕΛΑ Ράσμυ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ Ρέα
ΚΛΩΣΣΑ Μαρία
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ Αννίτα
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Τάκης

1975
ΛΟΥΛΟΥ Άννυ
ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ Σταύρος
ΜΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Περικλής
ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΟΥ Βάνα
ΧΑΛΚΙΑΣ Κώστας
ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑ Μελίνα
ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Χαράλαμπος
ΔΑΜΑΝΗ Όλγα
ΜΙΧΑ Μαρία
ΚΟΜΗΣ Δευκαλίων

1976
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ Μαίρη
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Όλια
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Παναγιώτα
ΣΩΖΟΣ Χάρης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ναταλία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Λέανδρος

1977
ΒΟΥΤΟΣ Στάθης
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ Περικλής
ΚΕΡΚΕΝΤΑΛ Χριστίνα
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτρης
ΛΙΠΠΕΤΤ Σάρα
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Ράνια
ΡΗΓΑΣ Γιάννης
ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Γιώργος
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

1978
ΑΛΕΞΙΟΥ Νίκος
ΚΑΡΟΥΛΙΑ Τρανταφυλιά
ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιάννης
ΚΡΙΤΣΗ Σάσα
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Βαρνάβας
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Βάσω
ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ Ανδρέας

1979
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ Βαγγέλης
ΑΡΚΟΥΔΕΑ Αικατερίνη (Νανά)
ΒΑΝΤΖΟΣ Κώστας
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρουμπίνη
ΓΕΡΟΥ Κάτια
ΔΡΑΚΟΥ Τζίνα
ΡΕΝΙΕΡΗΣ Φώτης
ΧΑΝΝΑ Μήδεια

1980
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Βασίλης
ΚΡΑΝΝΑΣ Γιάννης
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Πόπη
ΠΑΡΘΕΝΗ Χαρά
ΣΑΜΠΑΝΗ Τζένυ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Γιάννης

1981
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τάσος
ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ Βαρβάρα
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ελένη
ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Κωστής
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ Γιάννης
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ Βάσω
ΜΟΥΤΟΥΣΗ Αμαλία
ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ Αγγελική
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Τάκης
ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ Εφη

1982
ΓΑΛΑΤΗ Μαρία
ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ Μαρία
ΠΕΊΌΥΣΗ Κατερίνα
ΤΣΑΦΟΥ Χριστίνα
ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ Θανάσης
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Αυγερινός
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ Μπάμπης
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος

1983
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λίλιαν
ΖΟΥΚΑΣ Νίκος
ΚΑΛΟΥΔΗΣ Έκτωρας
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αίας
ΞΥΣΤΡΑΣ Δημήτρης
ΠΑΜΠΙΚΙΔΗΣ Κώστας
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μάνια
ΠΑΥΛΟΥ Στέλιος
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα
ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Νίκος

1984
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Αριστοτέλης
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος
ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ Χριστίνα
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας
ΜΟΥΡΟΥΖΗ (ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ) Νάντια
ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ Αναστασία
ΣΑΚΕΛΑΡΗ Βάσω

1985
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
ΒΟΤΤΑΣ Θανάσης
ΚΟΡΜΠΑ Φιλίτσα
ΚΟΥΤΣΙΟΥ Ντίνα
ΜΠΑΡΑΣ Κώστας

1986
ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ Ντίνα
ΑΥΓΟΥΛΑ Άννα
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Βασίλης
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ) Μαρία
ΓΡΑΜΨΑΣ Θόδωρος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κλέων
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ Θόδωρος
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Γιάννης
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ) Μαρία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καίτη
ΜΑΝΝΕ Ηρώ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Χρήστος
ΣΚΑΦΙΔΑ (ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ) Ζώγια
ΤΡΙΚΑΛΛΙΩΤΗΣ Παναγιώτης
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Πέτρος

1987
ΑΛΕΞΙΟΥ Αντώνης
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μελέτης
ΔΑΜΗΛΟΥ Γεωργία
ΖΟΡΜΠΑΣ Νίκος
ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ Χαρά
ΜΠΟΥΖΕΑ Σταυρούλα
ΠΕΛΤΕΚΟΠΟΥΛΟΥ Πόπη
ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ Αντώνης

1988
ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΕΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΥΤΡΑ ΦΡΟΣΩ
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΜΙΡΜΙΡΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕΦΑΝΗ ΒΑΝΑ
ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

1989
ΑΝΕΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΙΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΙΝΙΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ
ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ (ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ) ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΡΚΑΚΗ ΛΙΝΑ)

1990
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΛΙΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΛΛΥ
ΣΚΑΝΤΖΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΧΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1991
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΑΛΦΑ ΜΠΕΣΣΥ)
ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ ΣΥΛΒΙΑ
ΒΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΥΠΗ ΥΡΩ
ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

1992
ΓΕΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΩΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΓΙΑΝΝΑ
ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΕΦΗ
ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΓΚΥ)
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΧΑΤΖΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΡΙΣ

1993
ΑΛΙΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΖΙΩΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΠΕΡΣΑ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

1994
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΓΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΕΤΣΑΝΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΙΑ)
ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΔΙΩΝΗ)
ΜΑΥΡΕΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

1995
ΑΛΑΤΖΑΣ ΤΑΣΟΣ
ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΩΝΗ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΟΦΗΛΙΑ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΥΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΡΑΛΛΟΥ)
ΜΠΑΦΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΗ)
ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΝΤΌΥΠΑ (ΣΚΑΛΕΡΗ) ΘΕΩΝΗ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΔΩΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1996
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΗ
ΚΑΛΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΨΙΔΑΣ ΝΕΣΤΩΡ
ΚΩΣΤΗ ΗΡΩ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΛΙΤΣΗ ΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

1997
ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΜΤΟΥ ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΤΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΜΙΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΦΡΟΣΩ)
ΚΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ
ΚΑΤΟΥΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΦΑΝΗΣ
ΜΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΥΒΟΝΝΗ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΝΕΛΛΗ)
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΝΑ)
ΣΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΥΤΡΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΧΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

1998
ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΛΥΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΡΙΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΕΛΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΦΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

1999
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΥΓΕΝΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΙΚΑ ΘΑΛΕΙΑ
ΜΑΡΑΒΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΤΟΥΜΑ ΕΚΑΒΗ-ΔΩΡΟΘΕΑ
ΞΑΦΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΑΡΑΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2000
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ
ΚΑΒΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΣΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΥΡΝΟΚΟΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΚΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΝΑ

2001
ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
ΜΗΛΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΔΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΦΙΟΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΙΜΩΝ
ΦΡΟΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2002
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΙΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΚΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΕΤΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΥΡΓΙΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

2003
ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΤΣΑ ΑΓΑΘΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΕΓΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΡΑΣΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΩΜΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2004
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΞΑΡΧΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΥΚΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΜΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΤΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2005
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΠΝΑ ΛΗΔΑ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΙΑΛΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2006
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΤΑΣΟΣ ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΚΕΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΘΩΝΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
ΠΗΤΕΡ ΡΑΝΤΛ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΒΑΡΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΛΕΣΣΑ-ΤΣΙΤΟΥΡΑ

2007
ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΕΛΗ
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΜΠΑΚΟΥ
ΜΙΚΑΕΛΑ ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΤΣΕΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΛΙΑ ΜΕΡΣΙΝΙΑΔΗ
ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΟΔΩΡΑ ΝΤΟΥΣΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ
ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ
ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΡΗΣ
ΔΩΡΑ ΣΑΜΨΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΡΟΛΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΝ ΤΣΟΥΝΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΣΗ

2008
ΕΛΕΝΗ ΒΡΥΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ
ΕΛΕΑΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΝΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΝΤΟΥ
ΦΩΤΗΣ ΛΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΗ
ΒΑΛΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΖΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΙΩΡΓΙΑ ΦΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ

2009
Μυρτώ Αυγερινού
Παναγιώτης Βασιλόπουλος
Χαράλαμπος Γιακουμάκης
Χριστίνα Δαλαμάγκα
Ισιδώρα Δωροπούλου
Ελένη Ζαρκαδούλα
Δημήτριος Ζουμπούλης
Ηλέκτρα Καπετανάκη
Θεοδώρα Καπράλου
Κρυσταλλία Κεφαλούδη
Νικόλαος Κιζιράκος
Διονύσιος Κλάδης
Μάριος Κωνσταντίνου
Δομνίκη Μητροπούλου
Αναστασία Μιχαηλίδου
Ευαγγελία (Εύα) Οικονόμου-Βαμβακά
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος-Θεόδωρος Πέρρος
Αλεξάνδρα Πιττέρη
Αλεξάνδρα Πούλου
Γεώργιος Τσώνος-Αλμπανούδης

2010
Δάφνη Ασημακοπούλου-Κουλουλιά
Βερονίκη Δαβάκη
Ελένη Δαφνή
Αντιγόνη Δούμου
Πανάγος Ιωακείμ
Ματθαίος Καλαντζής
Αντωνία Καρασπήλιου
Ορέστης Καρύδας
Μόνικα Κολοκοτρώνη
Ιφιγένεια-Ειρήνη Κοσκινά
Ίρις-Μαρία-Νεφέλη Κουλούρη
Αυγουστίνος Κούμουλος
Αναστασία Μιχαηλίδου
Παναγιώτα Μουρέττου
Αικατερίνη Παπαναστασάτου
Παυλίνα Παπαντωνίου
Σοφία-Ευσταθία Σαπρίκη
Σταύρος Σερέτης
Δημήτριος Σταματελόπουλος
Βεατρίκη Σταματιάδη
Ορφέας-Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

2011
Μελπομένη Γαρμπή
Λεωνίδας-Δημήτριος Γεωργιάδης
Πέτρος Γεωργοπάλης
Θάλεια Γρίβα
Άρτεμις Γρύμπλα
Ιωάννης Δαμάλας
Πάρις Θωμόπουλος
Βασιλική Ιωσιφίδου
Αμαλία Καβάλη
Αντωνία Καζάκου
Αλέξανδρος Λαγόπουλος
Ηλίας Λάτσης
Δημήτριος Μαγγίνας
Φωτεινή Μιχαηλίδου
Κωνσταντίνος Μπιμπής
Μαρίνα Ντόβα
Άλκηστις Πολυχρόνη
Γεράσιμος Σκαφίδας
Φαίδρα Σκουλά
Μαρία Τζάνη
Νικόλαος-Ορέστης Χανιωτάκης

2012
ΑΘΕΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΑ
ΓΟΥΠΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΤΣΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΙΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΑΘΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΙΝΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΡΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΣΩΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΗ ΥΠ.ΠΟ.

ΜΠΑΚΛΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2013
ΑΓΑΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΟΥΛΙΑ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΖΩΪΤΣΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΥΡΙΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΓΕΡΗ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΕΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΜΗ ΥΠ.ΠΟ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΕΚΤΩΡ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

2014
ΑΔΑΜ ΗΛΙΑΣ

ΑΤΙΑ ΔΑΦΝΗ
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗ ΥΠ.ΠΟ.

ΚΟΥΚΑ ΗΒΗ
ΤΣΙΤΣΙΑ – ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2015
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΗΜΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΚΟΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑ-ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΗΔΑ
ΛΕΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΠΑΡΔΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗ ΥΠ.ΠΟ.

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΚΟΤΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΗΓΑ ΙΡΙΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

 

Older posts